Els Grups de Treball.

Quan hi ha un tema concret que preocupa i es considera necessari obrir un debat més extens, es crea un Grup de Treball, format per les persones que vulguin participar. S'intenta que dins del Grup hi hagi les diferents mirades implicades en la temàtica a tractar. Fins ara, estan funcionant 3 Grups de Treball.


GT Plans d'Usos i Serveis de Temporada.

Aquest Grup de Treball ha assolit l’encàrrec de redactar un document sobre els Criteris i Recomanacions a tenir en compte en els Plans d'Usos i Serveis de Temporada dels municipis inclosos en l'àmbit de la Taula. A partir d'ara el Grup de Treball farà el seguiment d'aquests criteris i recomanacions. Fins ara, han participat en aquest grup un total de 20 persones, de diferents àmbits de la Taula. Habitualment, les reunions són per videoconferència.

GT Comunicació.

El Grup de Treball de comunicació s'ha creat per fer seguiment de la comunicació interna i externa de la Taula, fer propostes per millorar la visibilitat de la Taula i la comunicació interna i col·laborar en la organització de les accions incloses dins l’eix V del pla d’acció (comunicació). Actualment està format per 8 persones, de diferents àmbits de la Taula. Les reunions són presencials o per videoconferència.

 

GT Repensem els Concursos de Pesca Subaquàtica.

En aquest cas, es va crear un Grup de Treball fruit d'una proposta d'acció del Pla d'Acció de la Taula. Es proposava que es fes una reflexió sobre l'encaix dels Concursos de Pesca Subaquàtica amb els objectius de la Taula. Aquest grup s'ha reunit 6 vegades amb una mitjana de 15 persones dels diferents àmbits.