La Taula de cogestió

La cogestió marítima.

La Cogestió és un model de governança mitjançant el qual l’administració, els usuaris dels recursos i diferents agents de la societat, com a científics i organitzacions no governamentals, comparteixen el poder i la responsabilitat en la presa de decisions per a la gestió d’aquests recursos.

A Catalunya aquest model de governança comença a ser implementat l’ any 2012 en la gestió d’ una modalitat de pesca professional. A partir d’ aquí s’inicia un desplegament a altres sectors econòmics com l’ aqüicultura de les badies del delta del riu Ebre, i l’ any 2017 es crea el Consell Català de Cogestió Marítima, instrument de governança de la política marítima integrada que inclourà el seguiment de l’Estratègia Marítima de Catalunya i la adaptació i implementació dels seus successius Plans Estratègics plurianuals (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863641.pdf)

L’any 2019 es crea la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà que aplica, en aquest espai, els criteris de governança basats en la cogestió, gestió adaptativa i corresponsabilitat als diversos usos i activitats que tenen lloc a l’ espai marítim.

Objectius de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.

La finalitat de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà és la conservació i millora del patrimoni natural marí i marítim litoral i la sostenibilitat econòmica i social del territori basada en el bon estat ambiental dels ecosistemes litorals i marins.

Els objectius son:

Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural, i paisatgístic de l'àmbit.

Foto: Ramón Prats
Foto: Ramón Prats
Foto: Marc Martin
Foto: Marc Martin

Facilitar la cooperació dels diferents actors que hi son representats.Les persones i entitats membres de la Taula de Cogestió es comprometen,

en la mesura del possible, a:

 

  1. Aportar i promoure la expertesa local i el coneixement natural, cultural i paisatgístic del territori amb la voluntat i el compromís d’implicar-se en la seva conservació.
  2. Incentivar i col·laborar en accions de conservació, vigilància i millora del medi marí.
  3. Contribuir a la transferència de coneixements cap a la resta de la Societat sobre l’estat, el funcionament i el monitoratge dels ecosistemes marins i l’impacte de les diverses activitats.
  4. Afavorir la creació de sinèrgies entre el diferents àmbits i subàmbits de la Taula per desenvolupar les diferents accions i implementar projectes conjunts.
  5. Promoure i divulgar les bones pràctiques dels diferents sectors cap als propis sectors i cap a la resta de la Societat.
  6. Realitzar les activitats en el medi marí de manera sostenible perquè suposin un valor afegit en el desenvolupament local.
  7. Promoure el territori i els productes locals amb criteris de qualitat i sostenibilitat.
  8. Implicar-nos en accions de formació, educació, sensibilització i conscienciació dels valors naturals, culturals i paisatgístics.
  9. Impulsar la cooperació i coordinació entre tots nosaltres per a una òptima ordenació dels usos i activitats dins l’àmbit de la Taula, amb l’esperit d’assolir una convivència respectuosa.
  10. Complir amb els acords consensuats dins Taula i fer un seguiment del seu impacte.