Les funcions del Consell de Dinamitzadors

  • Proposar informes, anàlisis i altres propostes relatives a la conservació del patrimoni natural, l'ordenació, l’ús i la gestió del territori.
  • Proposar estudis i accions de coneixement, així com, buscar sinergies que ajudin a la millora del coneixement i que reverteixin en una gestió objectiva i rigorosa de l'espai.
  • Proposar criteris i mesures per donar compliment als objectius de la taula (d’acord amb l’apartat 4 d’aquest document)
  • Traslladar a les administracions competents les iniciatives, propostes i suggeriments acordats.
  • Mitjançar entre els diferents interessos dels actors implicats.
  • Vetllar perquè tots els membres de la taula exerceixin les funcions que els hi són atribuïdes.
  • Garantir el trasllat bidireccional d'informació entre els àmbits i subàmbits i el Consell de dinamitzadors/es.